04.03.2017 | Um Parking "Al Schmelz" | Organisation : Stengeforter Guiden a Scouten

Buergbrennen Stengefort

Buergbrennen Stengefort

Parking beim Centre culturel Al Schmelz

 

 

 

Programm:

19h00: Fakelzuch vun der Gemengeplatz bis bei d’Buerg
procession aux flambeaux à partir du Square Patton

19h30: d’Buerg gett ugefaangen
mise à feu du bûcher

Zopp, Chili con Carne, Grill a Gedrénks am gehëtzten Ënnerstand
soupe, chili con carne, saucisses et boissons sous abri chauffé

Schätzspill: Wéi héich ass eis Buerg?
Jeu d’estimation:  Quelle hauteur à notre bûcher?